Base64 mã hóa

Nhập vào chuỗi mã hóa và giải mã
Bạn cũng có thể thả tập tin trực tiếp vào mẫu này
Nhân vật đặt chuyển đổi

Nhân vật đặt chuyển đổi